03.- 05. September 2019

Principia Cybernetica 2019

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave

O udalosti

O udalosti

Principia Cybernetica 2019 je od jej pilotného konania v roku 1978 v poradí 42. stretnutím ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít z Českej a Slovenskej republiky. V roku 2019 stretnutie organizačne zabezpečuje Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kde

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
ul. Jána Bottu 25, Trnava
Slovenská republika

Kedy

Utorok - Štvrtok
03.- 05. september 2019

Termíny

Registrácia účastníkov
do 30.06.2019

Úhrada vložného
do 15.07.2019

Zaslanie príspevku do konferenčnej časti
do 31.07.2019
do 18.08.2019

Účastníci

stretnutia Principia Cybernetica 2019

Speaker 1

Ústav přístrojové a řídicí
techniky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

Speaker 1

Ústav počítačové a řídicí techniky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská

Speaker 1

Katedra řízení procesů

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Speaker 1

Ústav automatizace
a informatiky

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství

Speaker 1

Ústav informatiky

Mendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta

Speaker 1

Katedra automatizace
a počítačové techniky
v průmyslu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická

Speaker 1Katedra automatizační techniky
a řízení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

Speaker 1Katedra informatiky a počítačů

Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta

Speaker 1

Ústav informatizácie, automatizácie
a matematiky

Oddelenie informatizácie
a riadenia procesov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Speaker 1

Ústav automatizácie, merania
a aplikovanej informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

Speaker 1

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Speaker 1

Katedra riadiacich
a informačných systémov

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Speaker 1Ústav riadenia výroby

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Program

stretnutia Principia Cybernetica 2019

Registrácia

vstupné priestory MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Obed

jedáleň MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Principia Cybernetica

Zahájenie stretnutia Principia Cybernetica 2019

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Prezentácia jednotlivých ústavov a katedier

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Občerstvenie

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Prezentácia jednotlivých ústavov a katedier

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Večerný networkingový program

foyer UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

FESTO

Vzdelávanie v Priemysle 4.0 pre generáciu Z - Festo spol. s r.o.

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Tempest

Vertikálna integrácia - výzva zajtrajška - Tempest a.s.

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Občerstvenie

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Odborné príspevky - Research Papers - Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology

poslucháreň T201, MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

UIAM

Prehliadka laboratórií UIAM

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

FESTO

Workshop Digitalizácia v pneumatike / Smartenance / Industry 4.0 vo vzdelávaní - Festo spol. s r.o.

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Tempest

Workshop Vertikálna integrácia - výzva zajtrajška - Tempest a.s.

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Obed

jedáleň MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Trnava

Prijatie na radnici

Radnica, Hlavná 1

TIC

Malý Rím a Víno - Tematická prehliadka mesta: história trnavského vinohradníctva a vinárstva, ochutnávka regionálnych vín

Trojičné námestie

Večerný networkingový program

Hotel Phoenix, Kapitulská 16

SlovakION

SlovakION - laboratóriá iónových a plazmových technológií

UVPT - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

UIAM

Odborná diskusia: Normy v automatizácii - prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. a kolektív

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

UIAM

Záverečné rokovanie

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Principia Cybernetica

Ukončenie stretnutia Principia Cybernetica 2019

UIAM - MTF STU v Trnave, J. Bottu 25

Miesto konania

stretnutia Principia Cybernetica 2019

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Konferencia PC19

Súčasťou stretnutia Principia Cybernetica 2019 je vedecko-odborná konferenčná časť, ktorá účastníkom poskytuje priestor na prezentovanie výsledkov svojej vedecko-odbornej činnosti. Príspevky konferencie budú na základe recenzného konania bezplatne publikované vo vedeckom časopise Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava.

Príspevky upravené podľa pokynov pre autorov podľa šablóny je potrebné zaslať priamo do redakcie na adresu alzbeta.skypalova@stuba.sk.

Časopis vychádza 2-krát ročne. Časopis uverejňuje recenzované a originálne vedecké články podľa oblastí výskumu MTF STU (alebo príbuzných vedných oblastí). Autormi príspevkov sú špecialisti zo zamerania fakulty a vítaní sú aj študenti doktorandského štúdia so svojimi školiteľmi v oblastiach výskumu príbuzných MTF STU.

Časopis je indexovaný mimo iných aj v databáze Inspec, čo znamená jeho zaradenie do kategórie B publikačných výstupov pre oblasť výskumu 16 - Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie.

Obsah tlačenej verzie časopisu je identický s obsahom elektronickej verzie časopisu, všetky obsahy sú voľne prístupné na web stránke časopisu.
Open Access časopis pod licenciou Creative Commons (CC BY).
ISSN 1336-1589 (tlačená verzia) ISSN 1338-0532 (online).

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom 3562/09.
Všetky publikované články sú prístupné v registri DOI (Digital Object Identifier).
Príspevky sú po jazykovej korektúre. Všetky príspevky sú posudzované dvoma anonymnými recenzentmi.

Ubytovanie

vybrané možnosti ubytovania v Trnave

Phoenix

Hotel Phoenix

1.9 km od miesta konania akcie
0.7 km od historického centra Trnavy

ŠD M. Uhra

Študentský domov M. Uhra

0.1 km od miesta konania akcie
1.2 km od historického centra Trnavy

Penzión u MaMi

Penzión u MaMi

1.7 km od miesta konania akcie
0.5 km od historického centra Trnavy

Penzión Patriot

Penzión Patriot

1.7 km od miesta konania akcie
0.6 km od historického centra Trnavy

Penzión Luxor

Penzión Luxor

0.7 km od miesta konania akcie
1.4 km od historického centra Trnavy

Holiday Inn Trnava

Holiday Inn Trnava

1.4 km od miesta konania akcie
0.3 km od historického centra Trnavy

Partneri

Registrácia

Záväzná registrácia na stretnutie Principia Cybernetica 2019


 • Uvedená cena nezahŕňa ubytovanie ani raňajky.
 • V prípade ubytovania v Študentskom domove M.Uhra je dohodnutá cena 14.00 € (platba pri registrácii v hotovosti v €) na jednu dvojposteľovú izbu so základným vybavením (s možnosťou obsadenia 1 osobou). Vždy dve izby tvoria jednu bunku so spoločným sociálnym zariadením.
 • Raňajky si je možné zakúpiť v univerzitnom bufete.
 • Parkovanie vozidiel je možné priamo v areáli MTF STU v Trnave.
 • V prípade neúčasti nie je možné vrátenie vložného, osobu môže zastúpiť náhradník.

Informácie k úhrade vložného


 • Číslo účtu IBAN SK2281800000007000081412
 • SWIFT SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol 2119
 • Správa pre prijímateľa Priezvisko a ID účastníka (priradené po zaregistrovaní)
 • Názov banky ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Neskrátený názov a adresa príjemcu platby
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
  Jána Bottu 2781/25
  917 24 Trnava
  IČO: 00397687
  DIČ: 2020845255
  IČ DPH: SK2020845255
1 deň (3.9.2019)
170 €

 • Informačné a spomienkové materiály
 • 1x Obed
 • 1x Občerstvenie počas prezentácií
 • 1x Spoločenské stretnutie s večerou
 • Malý Rím a Víno
 • SlovakION

2 dni (3.-4.9.2019)
170 €

 • Informačné a spomienkové materiály
 • 2x Obed
 • 2x Občerstvenie počas prezentácií
 • 2x Spoločenské stretnutie s večerou
 • Malý Rím a Víno
 • SlovakION

3 dni (3.-5.9.2019)
170 €

 • Informačné a spomienkové materiály
 • 2x Obed
 • 2x Občerstvenie počas prezentácií
 • 2x Spoločenské stretnutie s večerou
 • Malý Rím a Víno
 • SlovakION


Organizátorom podujatia som bol/a poučený/á, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a informovaný/á, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a.

Kontakt

na organizátorov stretnutia Principia Cybernetica 2019

Adresa

UIAM, MTF STU v Trnave
J. Bottu 25, 917 24 Trnava, SR

Telefón

+421 906 068 412

+421 906 068 409

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!